Social Entrepreneurship for Roma Communities

За проект SERCO

Сегментирането на пазара на труда в Европа по ромски и неромски етнически принцип води до бедност, социално изключване и по-нисък статус на пазара на труда за ромите1. Интеграцията на ромите на пазара на труда е не само императивно право на човека, но може също “ да доведе до икономическа полза както за ромите, така и за общносттта, от която са част“ 2.

И все пак, в някои случаи, състоянието на заетостта на ромите изглежда се е влошила, което отчасти се дължи на общото увеличение на безработицата през последните няколко години3.

Проектът SERCO има за цел да реши проблема на социалното и икономическо приобщаване на ромските общности в страните партньори чрез прилагане на концепцията на социалната икономика като иновативно решение за намаляване на риска от бедност и насърчаване на предприемачеството. Проектът насърчава социалната икономика като ефективен инструмент за интегрирано развитие на ромските общности чрез:

1) анализ на потенциала за прилагане на практики на социалната икономика в ромските общности, от социална, икономическа и институционална гледна точка;

2) участие на политици и държавни служители и обучение на ромски медиатори за създаване и развитие на социални предприятия; и

3) подпомагане на ромски социални бизнес инициативи и насърчаване на социалната икономика в рамките на ромските общности и на широката общественост.

Social entrepreneurship
Economic inclusion
Innovative solutions

Социално предприемачество

Икономическа интеграция

Иновативни решения

Партньорите на SERCO признават, че социалното предприемачество може да бъде решение на проблемите на ромите, тъй като:

позволява наемането на хора в уязвимо положение;

помага решаването на някои от съществуващите нуждите на общността;

улеснява квалификацията на работното място;

използва местни ресурси и позволява развиването на повече предприемачи;

поддържа традиционни занаяти;

повишава квалификацията и образователното ниво;

стимулира солидарността и води до подобряване на взаимоотношенията между членовете на общността;

представлява метод за самопомощ.

Основната цел на проекта е създаването на социално предприемачество от лица от ромски произход да намери приложение в националните стратегии за интеграция на ромите, както се препоръчва от Европейската Комисията4. България, Румъния, Испания, Гърция и Италия имат висок процент на ромско население. Румъния има вече изграден опит, а всички останали страни партньори имат опит в ромското посредничество. Обменът на опит и добри практики между тях се очаква да допринесе значително за изработването на нови политически мерки за подкрепа на ромското предприемачество.

The European Commission support for the production of this website does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Contact us

University of Piraeus Research Center
Digital Systems for Learning & Education Laboratory
150, Androutsou Str., Room 207
Piraeus, 18532, Greece
www.kep.unipi.gr
info@serco-project.eu