Social Entrepreneurship for Roma Communities

SERCO Консорциум

Силата на партньорството по проект SERCO е ангажираността на екипа му за правата на ромите; всички партньори и асоциирани партньори имат богат опит. Нещо повече, те са експерти в ключови области за изпълнението на проекта: посредничество, анти-дискриминация и правата на човека, повишаване на осведомеността, местни партньорства и гражданско участие, политически анализ и изграждане на капацитет, обучителни методологии, образование и обучение. Това допълване носи важна добавена стойност към проекта и осигурява осъществяването на истински интегриран подход.

  • Университет на Пирея, Гърция – SERCO координатор
  • IDEA ROM ONLUS, Италия
  • CESIE, Италия
  • Информационното бюро-ERIO, Белгия
  • Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, България
  • Fundacio Privada Pere Closa, Испания
  • Фондация „Толерантност и взаимопомощ“, България
  • Четири елемента, Гърция
The European Commission support for the production of this website does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Contact us

University of Piraeus Research Center
Digital Systems for Learning & Education Laboratory
150, Androutsou Str., Room 207
Piraeus, 18532, Greece
www.kep.unipi.gr
info@serco-project.eu