Social Entrepreneurship for Roma Communities

Наръчник за обучаеми

home1

На разположение ще бъдат два вида наръчници:
Ръководство за SERCO обучението за медиатори, съдържащо практическа информация за обучителните модули, методологията и резултатите и как могат да се възползват максимално от учебния материал (вкл. по време на сесиите „обучение на обучители“).
Ръководство на ромските медиатори, което ще опише ролята на ромския посредник в насърчаването на социалното включване на ромите и техните права и задължения в рамките на проекта SERCO.

The European Commission support for the production of this website does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Contact us

University of Piraeus Research Center
Digital Systems for Learning & Education Laboratory
150, Androutsou Str., Room 207
Piraeus, 18532, Greece
www.kep.unipi.gr
info@serco-project.eu