Social Entrepreneurship for Roma Communities

SERCO ОБУЧЕНИЕ

serco

Медиацията е една от мерките, използвани в Европа за справяне с неравенството на ромите. Тя се състои от обучение на хора с ромски произход, от местните ромски общности, или с добро познаване на проблемите на ромите, които да действат като посредници между ромите и държавните институции. Целта на SERCO обучението е да осигури ромски медиатори с необходимите умения за подпомагане на планирането, изграждането и постигане на устойчивост на социални предприятия в ромските общности.

SERCO обучението се извършва на две нива; първото ще включва разработване на идеи и провеждане на обучение; второто ще включва ромските общности, така че да се събере достатъчен набор от знания за местните общности.

По-конкретно, проектът SERCO ще:

– Разработи обща методология в шест страни от консорциума, въз основа на съвместни практики и в съответствие с принципите на обучението за възрастни.

– Изготви ясни материали за практическо обучение, които лесно ще се използват от самите роми медиатори; Материалите ще включват четири модула съсредоточени върху:

а) каква е ролята на ромския медиатор?

б) какво е социално предприятие, защо е уместно да бъде създадено от роми и какъв вид бизнес идеи може да включва?

в) преодоляване на правните и финансови пречки пред социалното предприемачество

г) планиране, създаване и поддържане на социално предприятие на практика: как наставникът може да помогне?

Тази модулна система улеснява акредитация, която ще бъде в съответствие с Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение.

– Достави два кръга на обучение, непрекъснато оценява и актуализира; През първия кръг ще се обучават по 7 лица от ромски произход във всяка от страните – партньори, в идеалния случай от различни ромски общности. Вторият тур на обучението ще следва подхода „Обучение на обучители“, като всеки един от обучените по време на първия кръг ще проведе обучение на четири ромски медиатори във всяка страна от консорциума, с подкрепата на партньорските организации по проект SERCO.

– Включва ромите в обучението на техните връстници; след края на двата тренировъчни кръга, обучените ромски медиатори ще предоставят индивидуални съвети, с цел да се установи най-малко едно социално предприятие във всяка страна – партньор.

– Насърчаване на взаимното обучение, споделяне и сътрудничество между лидерите на ромската общност и медиатори, държавни служители и държавни органи на всички нива, национални, регионални и местни агенции, специалисти за борба с дискриминацията, неправителствени организации, подкрепящи правата на ромите, ромите и широката общественост.

The European Commission support for the production of this website does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Contact us

University of Piraeus Research Center
Digital Systems for Learning & Education Laboratory
150, Androutsou Str., Room 207
Piraeus, 18532, Greece
www.kep.unipi.gr
info@serco-project.eu